NGO - 6300 How to Express Breastmilk (Vietnamese)

Fact Sheet about How to express breastmilk while breastfeeding

application/pdf ngo-6300-vie.pdf — 161KB