ေဆးဘက္ႏွင့္သိပၸံပညာဆိုင္ရာမ်ားကိုအၾကံေပးသည့္ပညာရွင္အဖြဲ႔။ဤအဖြဲ႔သည္ၾသစေတ်းလ်အစိုးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌါနႏွင့္ ေဆး ႏွင့္ ေဆး ပစၥည္းထိန္းသိမ္းစီမံေရး (TGA) ကိုထိုးေဆးမ်ား
လံုျခံဳစိတ္မ်မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍အၾကံျပဳသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Advisory Committee on Vaccines (ACV)