ကိုယ္ခႏၵာကမက်န္းမမာျဖစ္လွ်င္၄င္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးလွ်င္၄င္း၊ မိမိခႏၵာကိုယ္က ခႏၵာကို္ယ္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကိုယ္ခံပိုးမ်ား ထုတ္လုပ္သည္။

ေနာက္တၾကိမ္ ဒီေရာဂါက ခႏၵာကို္ယ္ထဲကိုဝင္လာရင္ ခႏၵာကို္ယ္က မွတ္မိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Antibody