अष्ट्रेलियामा खोपको प्रयोग सम्बन्धी निर्णय लिन सरकारलाई सहयोग पुर्याउने विज्ञहरूको समूह।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)