ေရာဂါပိုး တခုခု ေၾကာင့္၊ ေရာဂါကူးစက္ ျပီး ေနထိုင္မ ေကာင္းျဖစ္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Morbidity