Bao gồm các mảnh vô hại (protein) của vi trùng thay vì toàn bộ vi trùng. Một khi được chủng ngừa, cơ thể chúng ta nhận ra rằng protein đó không nên có mặt ở đó và cơ thể sẽ tạo các thành phần của máu gọi là T-lymphocytes và các kháng thể mà sẽ ghi nhớ cách thức chống lại vi trùng nếu chúng ta bị phơi nhiễm trong tương lai.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Protein subunit vaccine