ေသြးထဲတြင္ ရွိသည့္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ ဆဲလ္ (ကိုယ္ခံအား ပရိုတင္း) အနိမ့္ အျမင့္ တိုင္းထြာျခင္း

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Serology