ကရိုနာ ေရာဂါ ပိုး ၏ မ်က္ႏွာျပင္ တြင္ အခြ်န္ အတက္မ်ား ရွိသည္။ ၄င္းတို႕ ကို ပရိုတင္း အခြ်န္ အတက္ဟု ေခၚသည္။ ၄င္း အခြ်န္ အတက္ မ်ား က လူကိုယ္ခႏၵရဲ႕ ဆဲလ္ ထဲ ကို ဝင္ ႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ကူ ေပး သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Spike protein