အႏၱရယ္ၾကီး သည့္ အေျခ အေန။ လူခႏၵ ဦးေဏွာက္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္တြင္း ထဲ ေသြး ခဲ ျခင္း။ ပလိပ္လက္ ဟု ေခၚသည့္ ဆဲလ္မ်ား နဲပါး ျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS)