ေဆး ထည့္သည့္ ဗူး

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vial