औषधि राख्न प्रयोग गरिने एउटा सानो कन्टेनर।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Vial