ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ ခႏၵာ တြင္းက ထုတ္လုပ္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား ေဘး ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျဖန္႔ထုတ္ျခင္း ကိုဆို လုိသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ ေရာဂါ ကို ကူးဆက္ျပန္႔ပြါးျခင္း အျခားသူမ်ား ကို ကူး ဆက္ေစျခင္းျဖစ္လာ ႏိုင္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Viral shedding