အခ်ိဳ႕ ကာကြယ္ေဆး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဒ္ဂ်ဴးဗင့္ကို သံုးသည္။ ၄င္းက မိမိခႏၵာကို္ယ္ကို ကိုယ္ခံအား ျဖည့္တင္းေပးသည္။ အဒ္ဂ်ဴးဗင့္သည္ကာ ကြယ္ေဆးထဲပါဝင္သည့္ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ၄င္းကုိ ကာကြယ္ေဆးျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးခ်ခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Antibody