Một phản ứng bất ngờ xảy ra sau khi chủng ngừa. Thuốc chủng ngừa có thể không phải là nguyên nhân của vấn đề đó.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Clinical trial