ကာကြယ္ထိုးေဆး သို႔မဟုတ္ ေသာက္ေဆးေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္သက္ေရာက္မွဳ တခုခုျဖစ္ျခင္း။ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Adverse event (reaction)