एउटा घटना भएकै समयमा अर्को घटना हुनुबीचको सम्बन्ध। दुवै घटनाहरू एकै समयमा भइरहेको छ भन्ने तथ्यले एउटा घटनाले अर्को घटनालाई निम्त्याएको हो भनेर प्रमाणित गर्दैन।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Association