ေရာဂါလကၡဏာမေတြ႕ရွိ ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Asymptomatic