ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို ထိုးထားသမွ်ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို စါရင္းျပဳမွတ္ပံုတင္ထား သည့္ အီလက္ေၾတာနစ္ မွတ္ပံုတင္ စါရင္း။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Australian Immunisation Register