एउटा इलेक्ट्रोनिक रजिष्टर जसले सबै अष्ट्रेलियालीहरूलाई दिइएका खोपहरूका बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Australian Immunisation Register