अष्ट्रेलियामा प्रयोग गरिने खोपहरू उच्च गुणस्तरको छन् भनेर जाँच गर्ने प्रक्रिया। थेराप्युटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन (Therapeutic Goods Administration) ले यी जाँचहरू गर्नेछन्।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Batch assessment