पहिलो खोप पछि लगाईने थप खोप, या त राम्रो प्रतिरक्षा निर्माण गर्नको लागि दिईन्छ वा प्रतिरक्षा लामो समयसम्म रहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न लगाईन्छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Boost (Booster injection)