खोप सामग्रीहरू बनाउन तरलमा हुर्केका कोषिकाहरूको प्रयोग।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Cell culture