သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတမ်ိဳး။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကိုကာကြယ္ေဆးအစမ္းထိုးျပီး၊အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကိုအာနိသင္မရွိသည့္ေဆးမ်ားကိုထိုး၍ေဆး၏ထိေရာက္မွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ျခင္း။ ၄င္းတို႔အားလံုးက မည္သည့္ေဆးကိုထိုးထားသည့္အဖြဲ႕တြင္ပါ ဝင္ေနသည္ကိုမသိၾကပါ။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ရွိမွဳ၊ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမွဳရွိမရွိကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Clinical Trial