ကိုးဗစ္- ၁၉ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကိုႏိုင္ငံမ်ားမ်ား အတြက္ရ ရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားအတြက္၊ တိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္၊ စိတ္ခ်၊ ထိေရာက္သည့္ေဆးမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏လူဦးေရ၂၀% အတြက္ရ ရွိ ႏိုင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)