ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို လုိအပ္ မွန္ကန္သည့္အပူခ်ိန္ ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Cold chain