Các thuốc chủng kết hợp lấy hai hay nhiều loại thuốc chủng ngừa, các loại có thể được chích riêng rẽ, và đưa chúng vào chung trong một mũi tiêm.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Conjugate vaccine