दुई यौगिकहरूलाई एक साथ खोपको प्रभावकारिता बढाउन मिसाउने (सामान्यतया प्रोटीन र पोलिसेकेराइड)।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Conjugate vaccine