ကာကြယ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ေဆးအသစ္ကို မေပးထားတဲ့လူတစု။ ဒီလူတစုကို သာမန္ေဆးေပးျခင္း (ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆး၊ကုသျခင္း) ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အာနိသင္မွ်မရွိသည့္ ေဆးကိုေသာ္၄င္း ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔စမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူတစုႏွင့္ တစု ရလဒ္ကြာျခားခ်က္မ်ား ကိုႏွဳိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ရလဒ္မ်ား သိသိသာသာ ကြာျခားမွဳ ရမွသာလွ်င္ မေတာ္တဆ ျဖစ္သည္ဟုမွားယြင္းႏိုင္စရာမရွိေတာ့ပါ။

အာနိသင္မရွိသည့္ ေဆးဆိုရာမွာ၊ ေဆးႏွင့္တူသည့္ေဆးျပား (ဥပမာ သၾကား ထည့္ထားသည့္ေဆး) မ်ိဳးကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Control group