ကိုးဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ထိုးေဆး မ်ားကိုကမာၻ အႏွံ႔ မွ်မွ် တတ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေဝေပး ႏိုင္ ရန္ ပူးတြဲေထာက္ပံံ့ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေရးကြန္ယက္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
COVAX