पाखुराको माथिल्लो मांसपेशी जहाँ खोप दिइन्छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Deltoid