ကမာၻ တဝွမ္းကာကြယ္ထိုးေဆးထိေရာက္မွဳ တကယ္တန္းအားျဖင္ မည္မွ် ရွိသည္ ကိုဆိုလုိသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Effectiveness