एउटा खोप अनुसंधान अध्ययन को समयमा कत्तिको राम्ररी काम गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Efficacy