သတ္မွတ္ထားသည့္ ပထဝီေျမဧရိယာတခု (တိုင္းႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ) အတြင္းေရာဂါ လံုးဝကင္းရွင္း ျခင္း (သံုည) အေျခအေန။ ဥပမာ၊ ၾသတေတ်းလ်ႏိုင္ငံ တြင္းဝက္သက္ ေရာဂါ။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Elimination of infection