ရပ္ေက်း၊ ရပ္ကြက္၊ ရပ္ ရြာတြင္းေနထိုင္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရာဂါ မွ အကာအကြယ္ ရွိေနျခင္း။ အကာအကြယ္ ျမင့္မားမွဳ ရွိသည္ ႏွင့္ အမွ် ေရာဂါျပန္႔ပြါးမွဳ သည္ ျပန္႔ပြါး ၇န္ခဲရင္းသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရပ္ေက်း အတြင္းေရာဂါျပန္႔ပြါးမွဳတားဆီး ႏိုင္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Herd immunity