ကိုယ္ခံ အား စနစ္သည္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား၊ ကိုယ္ ခႏၵ ေဘးျပဳ ႏိုင္ေသာ အရာ အား လံုး ကို ေတြ႔သည့္ အခါ မ်ား တြင္ မိမိ ကိုယ္
ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immune system