प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भनेको तपाईंको शरीरले ब्याक्टेरिया, भाइरस, र बाह्य तथा हानिकारकको पदार्थहरू चिन्ने र आफूलाई यसबाट बचाउने प्रक्रिया हो।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immune system