ကိုယ္ခႏၵာက ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားကိုခြဲျခား ျပီးတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ သည့္ စနစ္ ကိုဆိုလုိသည္။ ကိုယ္ခႏၵာကေနတိုက္ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျပီး၊ ေသြးထဲမွာ သြားလာလွဳပ္ရွားျပီး၊ ေသြးထဲမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား၊ ဗိုက္ရက္ပိုးမ်ားကို တြယ္ ကပ္ျပီးေနာက္ ခႏာၵ ကိုယ္ထဲ က ေနထုတ္ပစ္ဖို႔ အခ်က္ေပးပါတယ္။ ခႏၵာကိုယ္ထဲကေန အႏၱရယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပိုးေတြ ကိုဖယ္ရွားဖုိ႔ အခ်က္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immune system