ကူးစက္ ေရာဂါ ကိုကာကြယ္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immunisation