ကိုယ္ခႏၵာကကူးစက္ေရာဂါ ပိုးမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ သည့္ အခါ ဖ်ားနာျခင္းကိုေရွာင္ကြင္း ႏိုင္ျခင္း၊ ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းကိုေရွာင္ႏိုင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ မိမိကိုယ္ခႏၵာကေရာဂါပိုး ႏွင့္ ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္၄င္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေပးျခင္းျဖင့္ ေသာ္၄င္း ကိုယ္ခႏၵာက ကိုယ္ခံအားကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။ မိမိကုိယ္ ခႏၵာ တြင္းတြင္းကိုယ္ ခံအားစနစ္ ရွိ ျပီး၊ ဤ စနစ္ က ကိုယ္ခႏၵာတြင္းေရာက္ ဘူးသည့္ ေရာဂါပိုးကိုမွတ္မိေနသည့္ အတြက္ မည္ ကဲ့သို႔ ခုခံတိုက္ခိုက္ ေခ်ဖ်က္ ရမည္ ကိုသိေနသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Immunity