လိပစ္ အဆီခဲ မွာ mRNA ေမာ္လီက်ဴး ကို ကာကြယ္ေဆးမ်ားတြင္ အကာ အကြယ္ျပဳ သည့္ အဆီခဲ ျဖစ္သည္။ mRNA မွာ ေမာ္လီက်ဴး အေသးစား တမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ mRNA ေမာ္လီက်ဴး မွာ အလြန္ႏုနယ္ သည့္ အတြက္ ခႏၵကိုယ္အတြင္း အကာ အကြယ္ မရလွ်င္ ပ်က္စီးလြယ္သည္။ mRNA ေမာ္လီက်ဴး ကို ဆဲလ္ ထဲ ေျပာင္း လုိက္တာ နဲ႔ ေၾကသြားပါတယ္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Lipid