कन्टेनर (शीशी) जसमा एक मात्रा औषधि वा खोप एक भन्दा बढी खुराकहरू हुन्छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Multi-dose vial