ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ခံအားစနစ္ က ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုေရာဂါ ကူးစက္မွဳ မွ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တဲ့ နည္းတနည္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ပ္ တို႔ ၏ ကိုယ္ခံအား စနစ္သည္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္သည့္ ဆဲလ္မ်ား ကို
ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး မ်က္ႏွာျပင္ တျပင္ လံုး ေပၚတြင္ တြယ္ကပ္ ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ပ္တို႔ ဆဲလ္ မ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား က မတြယ္ကပ္ ႏိုင္ေအာင္ ၾကားခံေပးသည္။ ကိုယ္ခႏၵာ ၏ အျခား အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္ခံအားစနစ္က ပိုး ကို ကူညီ ဖ်က္စီးေပးသည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Neutralisation