ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ိဳး အလား ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္သည့္ ပိုး

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Pathogen