स्वतन्त्र विज्ञहरूले यो उपयुक्त र सही छ भनेर निश्चित गर्न अन्य व्यक्तिहरूको अनुसन्धान जाँच गर्छन्।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Peer-review