Các chuyên gia độc lập xem xét việc nghiên cứu của những người khác, để đảm bảo việc nghiên cứu đó là thích đáng và chính xác.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Peer-review