Một chất nào hoặc việc chữa trị nào mà không có tác dụng gì cả đối với con người.

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Placebo