पहिलो पटक खोप दिइएको समय।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Prime