ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီး ေနာက္ တုန္႔ျပန္ မွဳ ျဖစ္ စဥ္မ်ား။ ၄င္းထဲတြင္ ေဆးထိုးသည့္ ေန ရာ အနီးတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ နီရဲျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း ပါဝင္သည္။ တခ်ိဳ႕ ေသာ ခံစားမွဳ မ်ား မွာ ေမာပန္းျခင္း၊ ပူေလာင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အေရး ၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ ဤ လကၡဏာမ်ား ျပသည့္ အတြက္ ေဆး တန္ခိုး သက္ေရာက္မွဳ ရွိ ေၾကာင္း ကို ျပ သည္။

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Reactogenicity