एउटा सरकारी संस्था जसले उक्त देशमा कुन खोपहरू दर्ता गर्न सकिन्छ र कानुनीरूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्दछ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
Regulatory body