COVID-19 को रूपमा चिनिने रोगको लागि जिम्मेवार भाइरसको भाइरसको आधिकारिक नाम। यो कोरोनाभाइरस भनिने भाइरसको परिवारसँग सम्बन्धित छ।

Glossary health topic
COVID19 Glossary
Glossary terminology
SARS-CoV-2